Admin 9 ต.ค. 2561

9 ต.ค.นี้ ดีเดย์ห้ามพักค้างแรม "หมู่เกาะสิมิลัน"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศห้ามพักค้างแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา

โดยกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวแบบไป – กลับ หลังเจอปัญหาเสื่อมโทรมของปะการัง น้ำเสียจากการท่องเที่ยว

1-1

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ลงนามโดย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช วันที่ 4 ต.ค.2561 ความว่า ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ตระหนักถึงความเสื่อมโทรม ความเสียหายของปะการัง สัตว์น้ำ และระบบนิเวศ จากน้ำเสียที่เกิดจากการท่องเที่ยวแบบพักค้างแรม จึงกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เป็นแบบไป – กลับ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (7) และข้อ 5 แห่งระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ปิดการพักแรมอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาต สำหรับการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ประเภทกิจกรรมการดำน้ำลึก ทั้งนี้ ตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

1-2

ก่อนหน้านี้มีการศึกษาเรื่องกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาที่หมู่เกาะสิมิลัน ไม่เกินวันละ 3,850 คน

1-3

ที่มา:https://news.thaipbs.or.th/content/275002