Admin 8 ต.ค. 2561

ปิดอ่าวมาหยาไม่กระทบท่องเที่ยว ชี้เร่งฟื้นฟูหวั่นกู่ไม่กลับ

กรมอุทยานฯโต้ปิดอ่าวมาหยาไม่กระทบทัวร์ ชี้รายได้ปี 61 กว่า 630 ล้านมากกว่าทุกอุทยานฯ ทั่วประเทศ แม้เจอมรสุม-เรือทัวร์จีนล่ม ยันระบบนิเวศถ้าไม่รักษาเสียหายกู่ไม่กลับ พร้อมเปิดแผนระยะสั้น-กลาง-ยาว 5 ปีคืนธรรมชาติ

1-1

รายงานข่าวจาก อบต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ แจ้งว่า ?สืบเนื่องจากกรณี อบต.อ่าวนาง พร้อมพวก ได้ฟ้องร้องคดีปกครองต่อ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะที่กำกับดูแลอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ ซึ่งได้อนุญาตให้มีการสร้างภาพยนตร์เรื่องเดอะบีช โดยบริษัทสร้างภาพยนตร์ของต่างประเทศ จนสร้างความเสียหายและมีการเปลี่ยนแปลงสภาพในอุทยานหาดนพรัตน์ธาราฯ และอ่าวมาหยานั้น ?ล่าสุดทางอบต.อ่าวนางและกรมอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งดูแลอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ ในปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยเห็นร่วมกันว่าต้องมีการจัดการพื้นทีอ่าวมาหยา โดยมีแผนการระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวในการดำเนินการฟื้นฟูอ่าวมาหยา เช่น การควบคุมสิ่งก่อสร้าง การจัดการพื้นที่บริเวณชายหาด การปิดอ่าวเพื่อให้ทรายได้เติมเต็มตามธรรมชาติ การปิดการท่องเที่ยวเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว และการควบคุมจำนวนเรือนำเที่ยวให้มีความเหมาะสม การตั้งกองทุนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ?เป็นต้น ทั้งนี้จากสภาพปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยวที่นำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศของอ่าวมาหยา และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการไกล่เกลี่ยของศาล ? กรมอุทยานฯ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่บริเวณอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ โดยแบ่ง ออกเป็น 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น (ระยะเวลา 1 ปี ) กำหนดให้มีการปรับปรุงเส้นทางการเข้าออกของเรือ ท่าเทียบเรือ และภูมิทัศน์บริเวณอ่าวมาหยา ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นทีอ่าวมาหยา มีการจัดการพื้นที่ชายหาด พื้นที่สัญจร โดยให้เรือเข้าออกบริเวณอ่าวโละซามะทางเดียว เพื่อให้อ่าวมาหยาเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทิศตะวันออกของอ่าวโละซามะจัดเป็นพื้นที่บริการเรือรับส่งท่องเที่ยว ปรับปรุงและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็นในการรองรับนักท่องเที่ยว มีการก่อสร้างทุ่นทางเดินลอยน้ำ และท่าเทียบเรือ รับส่งนักท่องเที่ยวทั้งขาเข้าและขาออก มีการสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติจากอ่าวโละซามะถึงจุดบริการนักท่องเที่ยว โดยไม่ให้นักท่องเที่ยวเหยียบย่ำทราย มีการฟื้นฟูระบบนิเวศ งดกิจกรรมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูปะการัง ?ฟื้นฟูแนวทรายชายหาดและสังคมพืชป่าชายหาด เป็นต้น

1-3

แผนระยะกลาง (ระยะเวลา 3 ปี ) กำหนดไว้ว่าหลังจากมีการก่อสร้างสะพานเทียบเรือและทางเดินบริเวณอ่าวโละซามะเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการปิดไม่ให้เรือวิ่งเข้าออกบริเวณอ่าวมาหยาอย่างถาวร โดยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอ่าวมาหยาผ่านทางอ่าวโละซามะเท่านั้น จะมีการเชิญผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐเอกชน จิตอาสาร่วมกันปลูกปะการังเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ พร้อมให้ความรู้แก่ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐโดยแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูสังคมพืชป่าชายหาดบริเวณอ่าวมาหยา เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดการพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ส่งเสริมความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนทั้งชุมชนพื้นที่ ภาคเอกชน ภาครัฐในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนและถูกวิธี ไม่นำไม้ต่างถิ่นเข้ามาปลูกในพื้นที่ หรือทำโครงการปลูกป่า หรือฟื้นฟูป่าชายหาดโดยไม่มีความรู้ด้านสังคมพืชป่าชายหาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อป่าชายหาดอย่างมาก พร้อมทั้งจะจัดทำโครงการนำเสนอพื้นที่บริเวณอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ ให้เป็นมรดกโลก เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา ? และแผนการระยะยาว (ระยะเวลา 5 ปี) จะมีการศึกษาวิจัยติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราฯ ทั้งทางบกและทางทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยนำหลักวิชาการด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลมาใช้ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ ?ซึ่งแผนดังกล่าวจะดำเนินการควบคู่กันและประเมินผลเป็นระยะๆ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้งบประมาณในการบริหารจัดการกว่า 100 ล้านบาท

ที่มา:https://www.dailynews.co.th/politics/669474