Admin 1 ส.ค. 2561

จ่อรวมตัวยื่นหนังสือถึง "บิ๊กตู่" !! ชาวประมงเริ่มหยุดเรือ เตรียมรวมพลเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาประมง พร้อมเร่งรัดขอคำตอบใน 7 วัน

วันนี้ ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ เขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เรือประมงในจังหวัดสงขลา ได้ทยอยกันเดินทางกลับเข้าฝั่ง เข้าเทียบท่าเทียบเรือประมงเพื่อขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำขึ้นท่าส่งแพปลาและโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ หลังจากนั้นก็จะนำเรือมาจอดบริเวณท่าจอดเรือ เพื่อเตรียมรวมพลพี่น้องชาวประมง  เจ้าของเรือประมง แพปลา แม่ค้ารับซื้อปลาและผู้ประกอบธุรกิจประมง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อไปยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561นี้และขอให้แก้ไขปัญหาภายใน 7 วัน หากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ชาวประมงทั่วประเทศจะพร้อมใจกันจอดเรือหยุดทำการประมงประท้วงรัฐบาล และสมาคมประมงทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ก็จะเดินทางไปยื่นถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

สำหรับข้อเรียกร้องของชาวประมงที่จะให้ดำเนินการแก้ไขซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย  โดยผู้แทนสมาคมประมงจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม  มีข้อเรียกร้องที่ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. การขาดแคลนแรงงาน ขอให้ใช้ ม.83 พรก.ประมง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เป็นการช่วยให้ภาคการประมงประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยขอให้เปิดให้คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างผิดกฎหมายและเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทำบัตรซีบุ๊คได้ เพื่อทำงานในเรือประมง ซึ่งมีความต้องการแรงงาน จำนวน 50,000 คน และให้มาตรการเปิดใช้ตลอดระยะเวลา 2 ปี

2. การซื้อเรือคืน ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งดำเนินการเรื่องการซื้อเรือคืนโดยเร็วที่สุด

3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องปัญหาของกฎและระเบียบต่าง ๆของกรมสวัสดิการ ฯ ที่ออกมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการเรือประมงในช่วงระยะหลัง ไม่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพฯทำให้เกิดปัญหา ตลอดกฎต่าง ๆ ที่ออกมาเกินข้อกำหนดของอนุสัญญาต่าง ๆ

4. กรมเจ้าท่า ขอให้เร่งรัดการแก้ไข ปรับปรุง กฎข้อบังคับการตรวจเรือที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นไปหลายเดือนแล้ว

5.กรมประมง ขอให้แก้ไขปัญหากฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆของกรมประมง ที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติของชาวประมงในหลาย ๆ ฉบับ

6. PIPO ขอให้แก้ไขปัญหาในการแจ้งเข้า – ออก เนื่องจากแต่ละหน่วยและเจ้าหน้าที่แต่ละศูนย์ปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แม้จะมีการร่วมกันจัดทำคู่มือแนวการปฏิบัติแล้วก็ตาม

7. VMS ปัญหาค่าบริการรายเดือนของอุปกรณ์ VMS ที่ชาวประมงต้องรับภาระในช่วงที่เรือจอด

1-4

ในขณะเดียวกันสมาชิกชาวประมงทั่วประเทศ มีมติคัดค้านการที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบันเพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 (C.188)  โดยสมาคมประมงทั่วประเทศทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล จะมีหนังสือคัดค้าน และนายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงสงขลา นำหนังสือคัดค้าน ไปยื่นพร้อมกันกับนายกสมาคมประมงทั่วประเทศทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. และสมาชิกชาวประมงทั่วประเทศ มีมติให้ยกร่างกฎหมายประมงฉบับชาวประมง และสมาคมประมงสงขลาเชิญชวนชาวประมงและผู้เกี่ยวข้องใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ

1-6

ที่มา:http://www.77jowo.com/contents/73680