Admin 10 ก.ค. 2561

รองนรม. พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การออกกฎกระทรวงกำหนดให้หมู่เกาะอันดามัน จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 20 โดยเน้นให้เป็นพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติและมีระบบนิเวศที่สำคัญและสมบูรณ์ เพื่ออนุรักษ์ทะเลไทยสู่ความยั่งยืน

9 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

2-11

ที่ประชุมรับทราบการจัดงานวันทะเลโลก (World Ocean Day) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 61 ภายใต้หัวข้อ “ทะเลดี ชีวีมีสุข” ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรม เนื่องในวันทะเลโลกนี้อย่างต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและแสดงบทบาทของประเทศไทย พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของคนไทยให้ตระหนักและหันมาร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทยให้ยั่งยืน ในปีนี้ได้ชูประเด็นปัญหาขยะทะเล ด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดการแก้ไขปัญหาในระดับประเทศจากทุกภาคส่วน โดยกำหนดเป้าหมายด้วยการสร้างความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ การออกกฎกระทรวงกำหนดให้หมู่เกาะอันดามัน จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 20 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้คัดเลือกพื้นที่หมู่เกาะมัน จ.ระยอง เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 20 ครอบคลุมพื้นที่ 47,963.4 ไร่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีสภาพธรรมชาติและมีระบบนิเวศที่สำคัญและสมบูรณ์ มีทรัพยากรปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก และนกอพยพ อีกทั้ง กรม ทช. ได้ดำเนินการเตรียมประกาศมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่อำเภอปะเหลียน อำเภอหาดสำราญ อำเภอย่านตาขาว อำเภอกันตัง และอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตามมาตรา 22 ครอบคลุมพื้นที่ 91,255.1 ไร่ เพื่อคุ้มครองแหล่งหญ้าทะเลและแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นที่ตั้งของชุมชนประมงพื้นบ้านชายฝั่งจำนวนมาก มีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มี ความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งหญ้าทะเลซึ่งมีพื้นที่มากที่สุดในเขตอันดามันตอนล่าง และยังพบสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน ที่มีแนวโน้มได้รับภัยคุกคามจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วย

อนึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว รองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศ “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อชายฝั่งทะเล จำนวน 24 จังหวัด อีกด้วย

ที่มา:กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13699