Admin 6 ก.ค. 2560

เปิด Aqua Dome ใหม่ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์


640_afbbde5i7j55kj75a8k88

กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เปิดโลกการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือ Aqua Dome แห่งใหม่ ให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดตัวศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต (Aqua Dome) แห่งใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้เป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นจากการจัดแสดงสัตว์น้ำและนิทรรศการในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ซึ่งเปิดให้บริการอยู่เป็นประจำ

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมบอกว่า ปัจจุบันท้องทะเลไทยกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมายในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรม โดยเฉพาะขยะจากพลาสติก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตแห่งใหม่รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ บอกว่าภายในอาคารประกอบด้วยห้องจัดแสดงความรู้เรื่องสัตว์ทะเลลึกผ่านม่านหมอกควันซึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่หาชมได้ยากในท้องทะเลไทย ห้องจัดแสดงหลักสำหรับแสดงภาพยนตร์ที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้่ จะมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านการจัดแสดงด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอีกด้วย

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378555268/