Admin 5 ก.ค. 2560

ชู “ซีพีเอฟ โมเดล” ปลุูกป่าชายเลน ต้นแบบอนุรักษ์-ฟื้นฟูป่า

d8kb5feg6bbhk6b86hdbh

พ.อ.เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า ผลสำเร็จจากการที่บริษัทเอกชนอย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  เข้ามาดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ใน 1 ตำบล คือ ที่ตำบลบางหญ้าแพรก  ซึ่งเห็นผลเป็นรูปธรรม  คือ พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้น  ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์ป่า  อัตราการรอดของต้นไม้ที่ปลูกมีอัตรารอดถึง 70 % ทางกอ.รมน. จึงเห็นควรใช้ความสำเร็จของซีพีเอฟเป็นต้นแบบในการขยายพื้นที่ปลูกป่ากับอีก 7 ตำบลที่ติดชายฝั่งทะเลคือ ตำบลพันท้ายนรสิงห์  โคกขาม บางกระเจ้า บ้านบ่อ บางโทรัด กาหลง นาโคก

“กอ.รมน. จ.สมุทรสาคร เห็นว่า ซีพีเอฟ โมเดล ปลูกป่าชายเลนได้ผลเป็นรูปธรรม  ซึ่ง ทางกอ.รมน.ส่วนกลาง ให้คำชมว่าอัตราการรอดของต้นไม้สูงและใช้เวลาไม่นาน  จึงจะใช้โมเดลนี้กับพื้นที่อื่นๆอีก 7 ตำบล ในจ.สมุทรสาคร  ซึ่งทางกอ. รมน. ได้ลงไปประสานกับชาวชุมชนแล้ว  มีความพร้อมที่จะร่วมกันขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลน” พ.อ.เกรียงชัยกล่าว

ด้านนายเชิดชัย จริยะปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสำนักสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร กล่าวว่า  พื้นที่จ.สมุทรสาครมีปัญหาเรื่องคลื่นทะเลกัดเซาะ  ทำให้พื้นดินลดน้อยลงไป  ทางจังหวัดจึงมีนโยบายฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์เพิ่มขึ้น  โดยปัจจุบันมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ในพื้นที่จ.สมุทรสาครประมาณ 1,000 ไร่  ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยเฉพาะซีพีเอฟเข้ามาร่วมปลูกป่าชายเลน 100 ไร่ ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว  และอยู่ในระหว่างบำรุงดูแลไม่ให้กล้าไม้สูญหายหรือโดนคลื่นทะเลซัด ด้วยการปลูกซ่อมมาโดยตลอด  ซึ่งนโยบายของทางจังหวัดจะพยายามเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมปลุูกป่าชายเลนให้มากขึ้น

"ซีพีเอฟเข้ามาปลูกป่าชายเลน ที่ ต.บางหญ้าแพรก ถือว่าเป็นตัวอย่างและเป็นโมเดลที่ดี  เนื่องจากมีอัตราการรอดสูง  ซึ่งจ.สมุทรสาคร ภาคภูมิใจที่ซีพีเอฟเข้ามาร่วมดำเนินการ  โดยเฉพาะบริเวณนั้นมีป่าสมบูรณ์อยู่แล้ว และมีการขยายการปลูกป่าออกไป  ทำให้เห็นว่าส่วนอื่นๆที่มีป่าชายเลนอยู่บ้าง  ก็สามารถขยายให้เป็นป่าสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกัน”นายเชิดชัยกล่าว

นายปรีชา มีนิล  รองกรรมการผู้จัดการ  ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯดำเนินโครงการ“ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ต่อเนื่องในปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนตลอดจนเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่  โดยจังหวัดสมุทรสาครเป็น 1 ใน 5 พื้นที่ยุทธศาสตร์(ชุมพร สมุทรสาคร ระยอง สงขลา และพังงา) ปลูกป่าชายเลนกว่า 2 พันไร่ ภายใต้เป้าหมาย 5 ปี ซึ่งปัจจุบันขยายพื้นที่ปลูกป่าชายเลนในจ.สมุทรสาครเสร็จตามเป้าหมาย 100 ไร่ พร้อมเดินหน้าบูรณาการสู่การเป็น“ศูนย์การเรียนรู้  ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” และพัฒนาชุมชนให้ร่วมกันดูแลป่า

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/285909