Admin 21 มิ.ย. 2560

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ดำเนินการเก็บขยะตลอดแนวชายหาดพัทยากลาง


N-JUNE-18-01Pattaya

เมื่อ 18 มิถุนายน 60 ที่บริเวณชายหาดพัทยากลาง สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเก็บขยะตลอดแนวชายหาดพัทยากลาง เนื่องจากได้รับการร้องเรียนประชาชนและนักท่องเที่ยว ในเรื่องของปัญหาของเศษขยะถุงพลาสติค เศษแก้ว หินโสโครกและอื่นๆ กระจัดกระจายอยู่ตลอดแนวชายหาดพัทยากลาง โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บกวาดและปรับหน้าดิน  เพื่อรองรับการจัดงานเดินวิ่ง YWCA  และกิจกรรมอื่นๆของเมืองพัทยาที่มีการจัดเป็นประจำในทุกๆเดือน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ให้สมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะในทะเลและแนวชายหาด  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการรณรงค์เก็บขยะ และมีส่วนร่วมในการจัดการหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะทะเลอย่างถูกวิธีต่อไป

ที่มา : http://thadev.pattayamail.com/news/สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ-1115