Admin 29 พ.ค. 2560

'ท่าเรือประจวบ’ ซ้อมแผนอุปกรณ์ทุ่นกักคราบน้ำมัน (BOOM)

iq3f876be2130306d576527baf79dc526e

หนึ่งศักยภาพ "ท่าเรือประจวบ" ท่าเรือพาณิชย์เอกชน กับอุปกรณ์ทุ่นกักน้ำมันที่มีความยาวถึง 1,000 เมตร เพื่อป้องกันกรณีเกิดการรั่วไหลของน้ำมันลงสู่ทะเล ซึ่งคราบน้ำมันสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อพื้นที่ และทรัพยากรชายฝั่ง อีกทั้งป้องกันพื้นที่ที่มีความสำคัญจะช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งอุปกรณ์สำคัญที่ต้องใช้ในการล้อมกักคราบน้ำมันและป้องกันพื้นที่ก็คือ ทุ่นกักน้ำมัน (Boom)

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/prg/2655582