Admin 17 พ.ค. 2560

กนอ.แหลมฉบัง จัดโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างความมั่นใจด้านสิ่งแวดล้อม

560000005179101

กนอ.แหลมฉบัง ร่วมกับชุมชนรอบการนิคมฯ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมนำอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศมาให้ศึกษาเรียนรู้ในเบื้องต้นด้วย

วันที่ 17 พ.ค. ที่ห้องประชุมสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี น.ส.พิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง พร้อมด้วย อ.สมชาย ปิยะวรสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างความมั่นใจด้านการจัดสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำชุมชน และสมาชิกเครือข่าย CSR-ECO-Green Network เข้าร่วมในโครงการนี้

น.ส.พิมานพัชร์ กล่าวว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้นำหลักประชารัฐ คือ การรวมเอาพลังของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐมาใช้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 นี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างความมั่นใจด้านการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนในนิคมฯ และได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ของชุมชนรอบนิคมฯ ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริหารระบบสาธารณูปโภคทั้ง 13 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้าใจ และรับทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเกิดความเชื่อมั่นต่อนิคมฯ

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การติดตามการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัว และชุมชนได้เกิดความเข้าใจต่อไป

นอกจากนั้น ทางการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้นำอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ มาให้ผู้นำชุมชน และสมาชิกเครือข่าย CSR-ECO-Green Network ได้เรียนรู้ในเบื้องต้นจากอุปกรณ์ดังกล่าว และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หากเกิดปัญหาสามารถนำอุปกรณ์ไปตรวจวัดได้ทันที

560000005179102 560000005179103 560000005179104

ที่มา : https://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000049922