Admin 8 พ.ค. 2560

ทสจ.นนท์ฯเร่งพัฒนาคุณภาพน้ำ-ลดขยะมูลฝอยชุมชน

572850

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษณ์คุณภาพน้ำและลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยชุมชนและภาคีเครือข่าย แบบบูรณาการกัน ให้มีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกครัวเรือนตามนโยบาย นนทบุรี 4.0 ตามมาตรการเพิ่มมาตรฐานความสะอาด สนับสนุนให้ชุมชนและสถานประกอบการมีการคัดแยกขยะตามแนวทาง 3Rs คือ Reduce(ใช้น้อย) Reuse(ใช้ซ้ำ) Recycle(นำกลับมาใช้ใหม่) มีกิจกรรมเชิงรุกตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึก การรณรงค์ การฝึกอบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะ การจัดทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพในชุมชนและครัวเรือน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพที่ผลิตได้จากชุมชนและครัวเรือนเองนำกลับไปใช้ทางการเกษตรเป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ มีการสำรวจปริมาณ แหล่งกำเนิด สภาพปัญหา ทบทวนสถานการณ์ วางแผนการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอย การทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล การพัฒนาต่อเนื่องและการขยายผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สำหรับโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่มสัมมนาประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชน และผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 140 คน.

ที่มา : https://regional.kachon.com/151691