Admin 21 ก.ย. 2566

ประมงยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นำร่องใช้ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า

2023-09-21_09-43-34

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมการประมง” ระหว่างกรมประมงและบริษัท โซลารินน์ จำกัด เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้พลังงานทางเลือก ร่วมกับระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า BSS (Battery Storage System) ที่ได้ทำโครงการนำร่องแห่งแรก ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านสถานที่และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบต่างๆให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังมีโรงสูบน้ำชลประทานน้ำเค็มเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่รอบศูนย์ฯ ใช้ประโยชน์กว่า 200 ครัวเรือน ทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูบน้ำในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดทั้งปี

“กรมประมงจึงได้จัดทำบ่อสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงาน คาดว่าจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 8,550 หน่วยต่อเดือน ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าได้ร้อยละ 31 คิดเป็นมูลค่าประมาณปีละ 136,800 บาท และกรมประมงพร้อมขยายผลการดำเนินโครงการไปสู่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานทดแทนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าแบบครบวงจร เพื่อลดต้นทุนในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต่อไป”

อธิบดีกรมประมง กล่าวอีกว่า กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้ เกิดความ มั่นคงทางพลังงาน ยกระดับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคตอีกด้วย

ด้าน นายยุพธัช ยิบอินซอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลารินน์ จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมโครงการ มีจุดเด่นในการสร้างระบบการกักเก็บพลังงาน BSS ด้วยการใช้ Sodium ion ซึ่งมีอยู่ปริมาณมากในประเทศไทยมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็น Cell battery สำหรับสร้างระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ใช้ตามบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จึงออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงาน โดยทางบริษัทเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณทั้งหมด เพื่อลดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้คนในสังคมโดยรวม

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์