Admin 7 ก.ค. 2566

พบหญ้าทะเล เกาะยาวน้อยพังงา กลับมาอยู่ในระดับสมบูรณ์

2023-07-07_10-11-17

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา บริเวณบ้านท่ามะเนาะ และบริเวณแหลมหาดหอย พบหญ้าทะเล กลับมาอยู่ในดับสมบูรณ์

เมื่อเร็วนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน สำรวจประเมินสถานภาพของแหล่งหญ้าทะเลเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา บริเวณบ้านท่ามะเนาะ และบริเวณแหลมหาดหอย รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,643 ไร่ ด้วยวิธีการ Spot check บริเวณบ้านท่ามะเนาะ

พบหญ้าทะเล 8 ชนิด คือ หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาเต่า หญ้าเงาใบใหญ่ หญ้ากุยช่ายทะเล หญ้าเงาใบเล็ก หญ้าคาทะเล มีหญ้าใบมะกรูด และ หญ้าชะเงาเต่า เป็นชนิดเด่น

สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี บริเวณแหลมหาดหอยพบหญ้าทะเล 6 ชนิด คือหญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาใบมน หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อย หญ้าชะเงาเต่า หญ้าเงาใบใหญ่ หญ้าคาทะเล มีหญ้าใบมะกรูด และหญ้าชะเงาเต่าเป็นชนิดเด่น สถานภาพหญ้าทะเลโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ปานกลาง สภาพพื้นท้องทะเลเป็นโคลนปนทราย

คุณภาพน้ำเบื้องต้นที่วัดได้ ความเค็ม 30 ส่วนในพันส่วน อุณหภูมิ 29 - 30 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด - ด่าง 8.26 ความโปร่งแสง 1.5 เมตร ความลึกของน้ำ 0.5 - 5 เมตร ข้อมูลการสำรวจในครั้งนี้จะนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลขอบเขตการแพร่กระจาย และความสมบูรณ์ในอดีต เพื่อประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล ต่อไป

2023-07-07_10-11-57

ที่มา: MGR Online