Admin 24 เม.ย. 2560

นกป่าชายเลนเสี่ยงสูญพันธุ์ เหตุถูกบุกรุก

E2CAE54F44C04B8B8632A5742E69E0A2

ทช.เผยสำรวจจำนวนนกป่าชายเลนลดลงถึง 30% หลายชนิดเสี่ยงสูญพันธุ์ระบุสาเหตุจากภาวะโลกร้อน น.ส.วรัทยา พรมชู นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้สำรวจประชากรนกรวม 90 ชนิดในป่าชายเลน และพบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จำนวนนกได้ลดลงถึง 30% โดยสาเหตุหลักเกิดจากแหล่งที่อยู่อาศัยของนก ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชายเลนนั้นถูกรบกวน

น.ส.วรัทยา กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันนี้ผลพวงจากสภาวะโลกร้อนส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่งทำให้พรรณพืชและสัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารของนกป่าชายเลนนานาชนิดหายไป รวมถึงพื้นที่ป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอาศัย และแหล่งอาหารของนกถูกเปลี่ยนสภาพเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดทั้งบุกรุกป่าเพื่อปรับพื้นที่เกษตรกรรม การประมง ทำนากุ้ง นาเกลือ ซึ่งทั้งหมดล้วนทำให้นกต้องอพยพและสูญพันธุ์ไปบางส่วน

น.ส.วรัทยา กล่าวว่า นกในป่าชายเลนที่สำรวจพบทั้งหมดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ในปี 2559 ยังสำรวจและไม่พบนกบางชนิดที่ถูกจัดอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์ อาทิ นกน็อตใหญ่ นกหัวโตมลายู นกกาน้ำใหญ่ นกยางจีน และเหยี่ยวดำ ส่วนชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มีนกทะเลขาเขียวลายจุด นกกระทุง นกช้อนหอยขาว นกปากซ่อมหางดำ นกกาน้ำใหญ่ และนกอ้ายงั่ว ซึ่งพบในจำนวนที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยนกในป่าชายเลนที่สำรวจพบทั้งหมดถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง

“ทุกวันนี้ทาง ทช.พยายามที่จะเร่งฟื้นฟูป่าชายเลนให้กลับมาเป็นสภาพเดิมอย่างเร่งด่วน เพื่อให้คงสภาพธรรมชาติ และได้กำหนดประกาศเขตป่าชายเลนอนุรักษ์ฯ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 รวมถึงเพิ่มกิจกรรมปลูกป่าชายเลน นอกเหนือจากปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าชายเลนที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ที่สุด”น.ส.วรัทยา กล่าวที่มา : http://www.posttoday.com/social/env/491551