Admin 21 เม.ย. 2560

กรมทรัพย์จัดสัมมนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่ออนุรักษ์-ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ม.อ.ปัตตานี

560000004178401

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันที่ 21 เม.ย. ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2 ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดขึ้น โดยมีสมาชิกเครือข่ายภาคีอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภาคใต้ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา จำนวน 300 คน

560000004178402

นายเกรียง มหาศิริ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล กล่าวว่า ปัจจุบัน ท้องทะเลในพื้นที่ จ.ปัตตานี ได้เกิดวิกฤตด้านความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการทำประมงของเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น อวนรุน อวนลาก ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อท้องทะเลไทย ดังนั้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ อ.ปะนาเระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ในการสงวนอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20-21 เมษายน 2560 รวม 2 วัน

นอกจากการเสวนาในห้องประชุมแล้ว ผู้เข้าร่วมเสวนาจะเดินทางไปเยี่ยมชมธนาคารปูม้าของชมรมประมงพื้นบ้านปะนาเระ กิจกรรมวางซั้งทางมะพร้าว กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ปลากะพงลงในทะเล กิจกรรมแข่งขันเก็บขยะชายหาด และร่วมปลูกป่าชายหาดด้วย

560000004178403 560000004178404

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000040287