Admin 20 เม.ย. 2560

กรมควบคุมมลพิษ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อลดโลกร้อน

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Train to the Trainer) ให้ผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในภาคเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไปสู่หน่วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

640_669jc5a8bbakfah5k66kf

วันที่ 20 เมษายน 2560  นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเป็นพื้นฐาน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในปัจจุบันจึงมีปริมาณลดลง ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับโลก มีการผลักดันแนวคิด "เศรษฐกิจสีเขียว" (Green Economy) มาปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) มุ่งสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทุกประเทศมีเป้าหมายคือการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นางสุวรรณา กล่าวว่า การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการดำเนินงานที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการผลิตและการบริโภคของโลกเข้าสู่สังคมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกในการลดก๊าชเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญทำให้เกิดปัญหาโลกร้อน ที่ผ่านมา คพ. ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ โดยได้จัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐระยะแรกปี พ.ศ. 2551 - 2554 และระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2556 - 2559 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์การมหาชน และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง คพ. จึงได้จัดทำแผนฯ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยจะขยายผลต่อไปให้ครอบคลุมภาคเอกชน และประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ได้จัดการสัมมนาฯ ในวันที่ 20 - 21 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องรัชดา 2-3 โรงแรมเจ้าพระยา พาร์ค กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2298 2098-99, หรือ www.pcd.go.th


ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378543756/