Admin 7 เม.ย. 2560

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดินหน้ารับมือภัยแล้ง ขุดเจาะบ่อบาดาลเกือบ 4,000 บ่อ

นางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า กรมทรัพยากรบาดาล ได้เดินหน้ารับมือและแก้ปัญหาภัยแล้งปีนี้ด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลรวม 3,938 แห่ง ด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค 1,500 แห่ง ในการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิมของหมู่บ้าน คาดว่า จะช่วยให้ประชาชนมีน้ำบาดาลใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค 33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีประชาชนได้รับประโยชน์ 225,000 ครัวเรือน ในเบื้องต้นขุดเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้ว 413 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 27.53

640_hac5gi7chb976db87gja6

โครงการพัฒนา แหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 1,700 แห่ง ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าโดยใช้ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พร้อมติดตั้งหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร คาดว่า เกษตรกรในพื้นที่จะมีน้ำบาดาลเพื่อการเพาะปลูก 100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 57,000 ไร่ ในเบื้องต้นขุดเจาะบ่อบาดาลเสร็จแล้ว 469 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 26.8

สำหรับโครงการระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (OVOWS อ่านว่า โอ้-ว้าว) 572 แห่ง จะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบ 2 ในการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลที่มีศักยภาพปริมาณน้ำเพียงพอและมีชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งที่มีการจัดตั้งเครือข่ายบริหารจัดการ ประกอบด้วย พัฒนาบ่อน้ำบาดาลที่มีอยู่พร้อมปรับเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ จึงใช้เครื่องยนต์กำลังต้นในการสูบน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นเครื่องสูบไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งหอถังสูงขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่ออุปโภค-บริโภคและเกษตรกรรม รวมทั้ง ก่อสร้างระบบกระจายน้ำไปยังบ้านเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคอย่างยั่งยืน และช่วยลดปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง รวมทั้ง  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 688 แห่ง และโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า ได้จัดเตรียมชุดเจาะบ่อบาดาล 94 ชุด ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาล 43 ชุด ชุดซ่อมแซมระบบประปาและเครื่องสูบน้ำ 43 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลเคลื่อนที่ 17 ชุด รถบรรทุกน้ำ 84 คัน จุดจ่ายน้ำถาวร 103 จุดทั่วประเทศ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378541948/