Admin 5 เม.ย. 2560

ทต.นาจอมเทียนประชาพิจารณ์ทำระบบน้ำเสีย

560000003605101

วันที่ 5 เม.ย. ที่เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จ.ชลบุรี จัดให้มีการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการศึกษาผกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยมีตัวแทนจากเทศบาล บริษัทที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

นายจีรศักดิ์ สุภารส รักษาการผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน กล่าวว่า สำหรับพื้นที่นาจอมเทียน พบว่า ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีปริมาณน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น เฉลี่ยกว่าวันละ 6,000-7,000 ลบ.เมตร ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสมก็อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้ โดยที่ผ่านมา ทางเทศบาลได้ดำเนินการรวบรวมน้ำเสียผ่านระบบท่อตามแนวถนนสุขุมวิท เพื่อส่งไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา บริเวณซอยวัดบุณย์กัญจนาราม

ทั้งนี้ เนื่องจากระบบของเมืองพัทยาทำการปิดปรับปรุง ทำให้ไม่สามารถรองรับน้ำเสียจากเทศบาลตำบลนาจอมเทียนได้ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม จึงได้ของบประมาณสนับสนุนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อศึกษาความเหมาะสม สำรวจ และออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียรวมในขนาด 15,000 ลบ.ม.ต่อวันขึ้น

มีรายงานว่า สำหรับโครงการดังกล่าวปัจจุบันทางเทศบาลได้ว่าจ้าง บ.เอ็นทิค จำกัด เข้ามาศึกษา สำรวจ และออกแบบ รวมทั้งทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 180 วัน ก่อนรวบรวมแผนเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณ 100 กว่าล้านบาท เพื่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ 4 ไร่ บริเวณซอยนาจอมเทียน 6 หมู่ที่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งจะสามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีแผนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี หลังจากที่พบว่า ปัจจุบันการต่อเชื่อมระบบบำบัดน้ำเสียกับเมืองพัทยามีปัญหากรณีของการปิดปรับปรุง และปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบท่อรวบรวม ซึ่งหลายครั้งจะมีปัญหาน้ำเสียเอ่อล้นบ่อพัก และไหลลงสู่ทะเลบริเวณชายหาดนาจอมเทียน

กรณีดังกล่าวทางเทศบาลแจ้งว่าจะเร่งทำการปรับปรุงระบบบ่อพักเป็นการชั่วคราว พร้อมทำการสูบน้ำในช่วงภาวะปกติเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่อาจจะเอ่อล้นลงสู่ทะเลในขณะที่มีฝนตกหนัก ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง ขณะที่กรณีของสถานประกอบการที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเลก็จะได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ และดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000034745