Admin 5 เม.ย. 2560

กรมชลร่วมบูรณาการ หาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่

b6cbab5i97ajea77587ka

กรมชลฯ ขานรับนโยบายบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยของรัฐบาล ร่วมทำงานแบบบูรณาการกับกรมประมง กรมทรัพยากรน้ำ กรมเจ้าท่า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่

               นายสัญชัย เกตุวรชัย กล่าวว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ และพบว่าแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่กำลังประสบปัญหาในหลายๆ ด้าน ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกรมชลประทานในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ซึ่งมีภารกิจส่วนหนึ่งในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำขนาดใหญ่เช่นกัน จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมทรัพยากรน้ำ กรมเจ้าท่า และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันบูรณาการหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีพื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา และหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ภายหลังจากระดมความคิดเห็นแล้วพบว่า ปัญหาของแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง มีความคล้ายคลึงกัน คือ การถูกบุกรุกพื้นที่ เนื่องจากการพัฒนาชุมชนและที่อยู่อาศัยของประชาชน และการใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร การทับถมของตะกอนดินทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน พื้นที่กักเก็บน้ำมีปริมาณลดลง การขยายตัวของวัชพืช ส่งผลต่อคุณภาพน้ำและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเสื่อมโทรม รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำ และการบำบัดน้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ

ทั้งนี้ กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการกำหนดกรอบการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนจะจัดทำแผนหลัก (Master Plan) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/agricultural/269742