Admin 4 เม.ย. 2560

"MBK" จัดวิ่งช่วยเต่าทะเล ปลุกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

14912201271491220183l

จากคำพูดของ "ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์" ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลและชายฝั่งที่บอกว่า...ประเทศไทยขึ้นชื่อว่ามีการทิ้งขยะลงทะเลติดอันดับ 5 ของโลก โดยปริมาณขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลราว ๆ 1 ล้านตัน / ปี แต่หากเทียบเป็นปริมาณขยะที่ทิ้งลงทะเลโดยเฉลี่ยต่อจำนวนประชากรทั้งประเทศ ไทยจะเป็นอันดับหนึ่งที่ทิ้งขยะเฉลี่ยต่อคนสูงที่สุดในโลก ปัญหาขยะในทะเล หากไม่รีบจัดการ หาวิธีรับมือ แก้ไข และยุติปัญหานี้ สุดท้ายแล้วคงเป็นพวกเราเองที่ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากผลพวงของปัญหานี้ได้

คำพูดตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตการณ์ในท้องทะเลไทย ที่ประชาชนชาวไทยกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ ซึ่งปัญหาขยะในทะเล

ไม่เพียงส่งผลเสียต่อมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล โดยเฉพาะเต่าทะเล ที่นับวันจะเข้าสู่ภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

จากปัญหาดังกล่าวบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจการเงินในเครือเอ็ม บี เค กรุ๊ป จึงจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล MBK - G Run III for Sea Turtles 2017 เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มาช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการแยกขยะ และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลไทยอย่างยั่งยืน

"ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์" รองคณบดีกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เต่าทะเลเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และเอื้อประโยชน์แก่มนุษย์โดยตรง เนื่องจากอาหารหลักของเต่าทะเลคือ สาหร่าย หญ้าทะเล และแมงกะพรุน โดยเฉพาะแมงกะพรุนมีพิษร้ายแรงทำอันตรายแก่มนุษย์ตั้งแต่การบาดเจ็บไปจนถึงการเสียชีวิต เต่าทะเลจึงทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมทางระบบนิเวศ ที่คอยควบคุมปริมาณแมงกะพรุน

"ขณะนี้จำนวนเต่าทะเลในท้องทะเลไทยลดลงอย่างน่าใจหาย สาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาแพขยะในทะเล ที่เต่าทะเลไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างอาหารกับบรรดาขยะที่ลอยอยู่ในทะเลได้ ทำให้เต่าทะเลกินขยะเหล่านี้เข้าไป ท้ายที่สุดเต่าทะเลจึงตายลง อีกทั้งปัญหาขยะในทะเลไม่ได้สร้างผลเสียต่อเต่าทะเลเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ ที่เราทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันอีกด้วย"

อันไปสอดคล้องกับความคิดของ "หิรัญ กังแฮ" นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่กล่าวว่าขยะทะเล ทั้งพลาสติก และซากอวนเก่า ถือเป็นขยะที่ทำให้เต่าทะเลเสียชีวิตอันดับต้น ๆ

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของเต่าทะเล ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรที่หนาแน่นของเรือน้อยใหญ่จำนวนมากในน่านน้ำของไทย การทำประมงลากอวน ที่ทำให้เต่าทะเลได้รับบาดเจ็บและตาย รวมถึงการบุกรุกพื้นที่ และทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของเต่าทะเล

"สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบจนทำให้จำนวนเต่าทะเลที่เจริญเติบโตและรอดชีวิตกลับมาวางไข่ที่ชายหาดทะเลไทยลดน้อยลงไปทุกที และที่สำคัญประเทศไทยใช้งบประมาณในการอนุรักษ์เต่าทะเล ปีละกว่า 1 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการเลี้ยงดูเต่าทะเลที่พิการ และได้รับบาดเจ็บที่ขึ้นมาเกยตื้น รวมถึงการใช้งบประมาณสำหรับการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกเต่าทะเลก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไป"

"ศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์" กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด กล่าวเสริมว่าเอ็ม บี เค การันตี มุ่งมั่นที่จะสานต่อการตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคมในแง่มุมต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

"กิจกรรม MBK - G Run III for Sea Turtles 2017 ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เราจะนำรายได้ทั้งหมดมาใช้ในการปลุกกระแสสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลไทยอย่างยั่งยืน ด้วยการผลิตสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของเต่าทะเลไทย เพื่อสื่อสารการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตเต่าทะเลให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยนำไปเผยแพร่ในหน่วยงานสำคัญในการอนุรักษ์เต่าทะเลต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนตั้งต้นในการผลิตของที่ระลึกที่ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานอนุรักษ์เต่าทะเลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง"

นับเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาขยะในท้องทะเล และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเลไทยอย่างยั่งยืน


ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1491220127