Admin 31 มี.ค. 2560

จิสด้า ชี้ภาพรวมไฟป่าต่ำสุดในรอบ 5 ปี

640_c5b5ggf6f8abda9aki6aj

นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปีนี้ไม่รุนแรงอย่างที่คิด โดย จิสด้า ใช้ดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆอีกหลายดวง เพื่อติดตามจุดความร้อน(Hot Spot) และดูพื้นที่เผาไหม้ จากข้อมูลทั้ง 2 ส่วนเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ไฟป่าตั้งแต่เดือนมกราคม มีนาคม 2560 เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 4-5 ปีที่ผ่านมา ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้านยังไม่มีแนวโน้มลดลงและมีส่วนทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมในหลายพื้นที่ตอนบนของประเทศ

ทั้งนี้ ภาพรวมปัจจุบันทำได้ดีเกินคาด จำนวนจุดความร้อนและพื้นที่ความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้ในหลายจังหวัดของภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย ปัจจัยสำคัญมาจากหน่วยงานทุกหน่วย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและร่วมมือกันอย่างจริงจัง รวมถึง หน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าใจบทบาทและวิธีการทำงานของแต่ละหน่วยงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงและประสานข้อมูลกันได้ทุกระดับ ตั้งแต่ก่อนและในช่วงฤดูไฟป่า ทำให้พื้นที่เสี่ยงและภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กล่าวย้ำว่า ไฟป่าและหมอกควันปีนี้จะยาวไปจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งอาจทำให้ตัวเลขต่างๆจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีก ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ ส่วนจิสด้าจะติดตามและรายงานสถานการณ์แบบวันต่อวัน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ การที่โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือ ธีออส 2 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 จะมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ระบบการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/social/378541018/