Admin 15 พ.ย. 2565

แคดเมียมในหมึกแห้ง

หมึกแห้ง หนึ่งในอาหารทะเลยอดนิยมของคนเอเชีย ซื้อหาง่ายตามซุปเปอร์มาร์เกตไปจนถึงร้านรวงในตลาด หมึกแห้งจัดเป็นการถนอมอาหารด้วยการตากแห้ง ก่อนจะนำไปประกอบอาหาร

7

ทว่า อาหารทะเล โดยเฉพาะหอยและหมึกมักพบโลหะหนักที่เป็นอันตราย เช่น แคดเมียมปนเปื้อน เมื่อเราทานอาหารที่มีแคดเมียมปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย แคดเมียมจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบทางเดินอาหาร แล้วลําเลียงไปตามกระแสเลือด สะสมตามอวัยวะต่างๆ รวมถึงตับและไต หากได้รับในปริมาณมากๆจะทำให้เกิดพิษเฉียบพลัน มีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง ถ่ายเหลว และอาจมีภาวะเลือดปนออกมา เนื่องจากเกิดการระคายเคืองและอักเสบของอวัยวะภายในระบบทางเดินอาหาร หากมีอาการรุนแรงอาจช็อก เนื่องจากขาดน้ำและไตวายเฉียบพลันได้ แต่หากร่างกายได้รับแคดเมียมปริมาณน้อยๆ เป็นระยะเวลานานจะเกิดการสะสมในกระดูก อาจเป็นโรคอิไตอิไตทำให้กระดูกเปราะ หักง่ายได้

สถาบันอาหารสุ่มตัวอย่างหมึกแห้งจำนวน 5 ตัวอย่าง ที่วางจำหน่ายตามร้านค้าและตลาดในเขตกรุงเทพฯ เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียมปนเปื้อน ผลปรากฏว่าพบแคดเมียมปนเปื้อนทั้ง 5 ตัวอย่าง และมีอยู่ 1 ตัวอย่าง พบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 414 พ.ศ.2563 เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน กำหนดให้อาหารจำพวกหมึกพบแคดเมียมปนเปื้อนได้ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เห็นอย่างนี้แล้วขอแนะว่า ท่านที่ชื่นชอบหมึกแห้งยังทานกันได้ แต่ไม่ควรทานในปริมาณมากๆ ควรทานอาหารให้หลากหลาย เพื่อความปลอดภัยของร่างกายในระยะยาว.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์