Admin 29 มี.ค. 2560

ชาวบ้านเฮ !! ไม่เห็นชอบ "อีไอเอ" รง.น้ำตาล

gdhdbc89cb8kc8c5e8h5k

สผ. เผยมติ คชก. ไม่เห็นชอบ "อีไอเอ" รง.น้ำตาล อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

29 มี.ค. 60  เมื่อเวลา 13.30 น.  ชาวบ้านที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 60 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ ม.1 และ ม.10 ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว จำนวนเกือบ 20 คน เดินทางไปที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ในการพิจารณาผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โดยประธานในที่ประชุมอนุญาตให้ชาวบ้านส่งตัวแทน 5 คน เข้าชี้แจงและให้ข้อมูลด้วย

biba75j88c86jfbk6kc7f

ในการให้ข้อมูลครั้งนี้ มีการนำเสนออีไอเอชุมชน และคำให้การของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 อาชีพหลักในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน , ผู้ปลูกและผลิตมะม่วงนอกฤดูส่งออก และผู้ปลูกลำไยส่งออก รวมทั้งการดำเนินการที่ผิดระเบียบชัดเจนหลายประการ

ขณะที่ คชก. ร่วมกันซักถามประเด็นต่างๆ เช่น กระบวนการจัดทำอีไอเอชุมชน ผลกระทบกับผู้ปลูกมะม่วงส่งออก ผู้ปลูกลำไย การใช้น้ำในพื้นที่ทั้งภาคเกษตรและครัวเรือน และความห่วงใยของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมด้วย

6akjkbee5ebc75d9ag567

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เดือดร้อนเสร็จสิ้น ได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายบริษัทเอกชนและบริษัทที่ปรึกษา จำนวนกว่า 10 คน เข้ารายงานการจัดทำผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ภายหลังมีการจัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และส่งร่างอีไอเอให้ สผ.พิจารณา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

khikg7bgdjbbc6igiba5f

ล่าสุด เมื่อเวลา 18.00 น.  นายอิสรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กลุ่มงานอุตสาหกรรม สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สผ. ได้เดินมาแจ้งกับชาวบ้านซึ่งรอฟังมติ คชก. ว่า ทาง คชก. มีมติไม่เห็นชอบร่างการจัดทำการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่รอลุ้นผลการพิจารณาด้านนอกห้องประชุมอย่างมาก ดังนั้น จึงส่งผลให้การยื่นขออนุญาตโครงการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว หากจะทำโครงการต่อจะต้องไปเริ่มกระบวนการจัดทำอีไอเอใหม่ทั้งหมด


ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/regional/268410