Admin 24 มี.ค. 2560

สั่งปิดโรงงานผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 30 วัน ขนสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

560000003149101

อุตสาหกรรมจังหวัดสั่งปิดโรงงาน อีสเทิร์น ดีไลน์ฟูดส์ ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง 30 วัน หลังขยายโรงงาน ขนสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้แรงงานเด็กประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ ขัดคำสั่ง คสช. ใช้แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

วันที่ 24 มีนาคม 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านาย กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง สั่งการนายณชรพงศ์ บุญทา วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ประสาน น.ท. ธวัชชัย กันทัด หัวหน้าชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ เขต 1 ชุดที่ 3

พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร นำคำสั่งไปปิดโรงงาน บริษัท อีสเทิร์น ดีไลท์ฟูดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 119 ถนนสายบ้านบึง – แกลง หมู่ 4 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ประกอบกิจการทำปลากระป๋องและเงาะกระป๋อง ทำน้ำมะเขือเทศบรรจุภาชนะที่อากาศเข้าไม่ได้ ผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง ผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง กระทำผิดตามพ.ร.บ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 และกฏหมายอื่น มีกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม

ทั้งนี้นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่าเมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พร้อมชุดเฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ จังหวัดระยอง ร่วมตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบกระทำผิดตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

ดังนี้ 1. ขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 18 แห่งพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 2.นำสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ.2548 3.ใช้แรงงานเด็กในสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์น้ำโดยไม่ถูกต้องตามกฏกระทรวง ที่ออกตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

การกระทำดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่บุคคลทรัพย์สินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และไม่เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ฉบับที่ 70/2557 เรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่งแห่งพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ผู้ซึ่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย จึงมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป

ด้านนายณชรพงศ์ บุญทา วิศวกรปฏิบัติการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่าขณะนำคำสั่งปิดโรงงานดังกล่าว เจ้าของโรงงานไม่อยู่ จึงแจ้งให้ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิตและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบุคคล เป็นตัวแทนรับทราบคำสั่งดังกล่าว

560000003149102 560000003149103

ที่มา : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000030335