Admin 24 มี.ค. 2560

รมว.ทรัพฯ ลงพื้นที่นราธิวาส ติดตามสถานการณ์ป่าไม้ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

560000003145901

“พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์” รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 24 มี.ค. ที่ห้องประชุมพระนราพิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามสถานการณ์ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายชลธิส สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวีวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรบาดาล นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

560000003145903

สำหรับการประชุมดังกล่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ป่าไม้ล่าสุด และเรื่องที่ต้องการให้สนับสนุน ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ชี้แจงถึงปัญหาการใช้ที่ดินในเขตป่าสงวน จากการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ตามโครงการพัฒนาหลักเขตชายแดนใต้สุดสยาม 54 A อ.เบตง จ.ยะลา เป็น 1 ในโครงการพัฒนา สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ด้านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ชี้แจงถึงเรื่องการขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากนั้น ได้หารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่ากรณีที่สำคัญ การแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง และการขุดเจาะบ่อบาดาล

560000003145902

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ การทำงานให้กับส่วนราชการและเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้ง เพื่อติดตามสถานการณ์ป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเน้นย้ำการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ผู้ใดลักลอบเผาทำลายป่า ร่วมด้วยช่วยกันรักษาผืนป่า มรดกที่ล้ำค่าจากแผ่นดินให้คงไว้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้ช่วยกันดูแลต่อไป

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวแสดงความห่วงใยถึงการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้ระมัดระวังและดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานหากเข้าพื้นที่เสี่ยง โดยภายหลังจากการประชุมฯ มีการมอบเงินอุดหนุนตามโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันให้แก่เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ด้วย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่าย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ก่อนจะเดินทางกลับในเย็นวันนี้

ที่มา : http://www.manager.co.th/south/viewnews.aspx?NewsID=9600000030303