Admin 26 พ.ค. 2565

นักวิจัยพบ “ กุ้งเต้นเจาะรากไม้” สกุลใหม่ของโลก วิวัฒนาการจากทะเลขึ้นมาบนบก

พบ “กุ้งเต้นเจาะรากไม้” ชนิดใหม่ และสกุลใหม่ของโลกในป่าชายเลนอ่าวพร้าว เกาะกูด จ.ตราด โดยทีมนักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พร้อมให้ข้อมูลทั่วโลกมีรายงานเพียง 4 ชนิด ที่พบในไทยได้มีการวิวัฒนาการจากทะเลขึ้นมาบนบก

7.1

ทีมงานนักวิจัยภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้ค้นพบ “กุ้งเต้นเจาะรากไม้” ชนิดใหม่และสกุลใหม่ของโลก ในป่าชายเลนอ่าวพร้าว เกาะกูด จ.ตราด การสำรวจในครั้งนี้ เป็นการสำรวจร่วมกันในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทางประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ข้อมูลว่า “กุ้งเต้นเจาะรากไม้” (Thailandorchestia rhizophila) ชนิดใหม่และสกุลใหม่ของโลกนี้ เป็นสัตว์ในซับไฟลัมครัสเตเชียน คือกลุ่มเดียวกับกุ้ง ปู แต่มีขนาดเล็กกว่า ลำตัวแบนข้าง มีขาเดิน 7 คู่ ต่างจากกุ้งที่เรารู้จักกันที่มีขาเดิน 5 คู่ ปกติจะพบอาศัยในน้ำ แต่กุ้งเต้นชนิดนี้ เพิ่งวิวัฒนาการจากทะเลขึ้นมาบนบก แต่ยังมีลักษณะความเป็นสัตว์น้ำอยู่ คือหายใจด้วยเหงือก พบอาศัยบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเลเช่นบริเวณปากแม่น้ำหรือป่าชายเลน

7

กุ้งเต้นเจาะไม้ เป็นกลุ่มที่หาได้ยาก โดยทั้งโลกมีรายงานการพบเพียง 4 ชนิด ทั้งหมดพบที่ทะเลเมดิเตอเรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติก ทีมวิจัยได้ตั้งชื่อว่า Thailandorchestia rhizophila โดยชื่อสกุลใหม่นี้มีความหมายมาจาก Thailand (ประเทศไทย) + orchestia (นักเต้น) ส่วน specific epithet มาจาก rhizo (รากไม้) + phila (รัก) ลักษณะสำคัญของกุ้งเต้นเจาะรากไม้ คืออาศัยอยู่กับรากไม้และไม้ผุตลอดชีวิต โดยจะเจาะเข้าไปด้านในสร้างเป็นห้องขนาดใหญ่ อยู่กันเป็นครอบครัว อาหารหลักที่กินคือไม้ผุ

สำหรับผู้ค้นพบครั้งใหม่นี้ ประกอบด้วย ดร.กรอร วงษ์กำแหง , ดร.ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุล จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ น.ส.รัชนีวรรณ สุมิตรากิจ จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยา

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์