Admin 18 มี.ค. 2565

ศรชล.จับต่อเนื่อง‘ไอ้โง่’ เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

ศรชล.จับต่อเนื่อง‘ไอ้โง่’ เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

1

17 มีนาคม 2565 นาวาเอก กิตติพงษ์ พุ่มสร้าง รองผู้อำนวย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ชุมพร บูรณาการร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ออกตรวจพื้นที่ ตามที่ได้รับแจ้งว่า มีการทำประมง ด้วยเครื่องมือลอบพับ หรือ “ไอ้โง่”

7.1

ทั้งนี้ ได้ทำการกู้ลอบพับบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 10 ลูก โดยที่ลอบพับ ดังกล่าวเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.ก.การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่องห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง ใช้สำหรับดักสัตว์น้ำ มีความผิดตามมาตรา 67 มีโทษตามมาตรา 147 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่า ของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน ของกลางทั้งหมดเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร

ที่มา: แนวหน้า