Admin 9 ก.พ. 2565

"เจ้าท่า" คลอดประกาศบังคับขนาดเรือเหมาะกับคลื่นลม

"กรมเจ้าท่า" คลอดประกาศข้อบังคับขนาดเรือเหมาะกับสภาพคลื่นลมทะเล เพิ่มความปลอดภัย ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

1

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า ปัจจุบันการเดินเรือในบริเวณทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันของประเทศไทย อาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัย เนื่องจากคลื่นลมแรงที่เกิดขึ้นในทะเล โดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมและมีพายุฝนฟ้าคะนองที่อาจก่อให้เกิดคลื่นที่มีความสูงมากจนเกิดอันตรายแก่การเดินเรือ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ กรมเจ้าท่าจึงออกประกาศที่ 243/2564 เรื่องการออกเดินเรือในทะเลตามความเหมาะสมของความยาวเรือและสภาพคลื่นลม เพื่อกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือและเป็นแนวทางปฏิบัติในการออกเดินเรือในทะเลตามความเหมาะสมของความยาวเรือและสภาพคลื่นลมไว้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและป้องกันสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

7.1

1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือ หรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ นายเรือและผู้ควบคุมเรือ ต้องระมัดระวังควบคุมเรือที่จะออกเดินเรือในทะเลอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และมีขนาดตัวเรือสัมพันธ์กับความเร็วลมและขนาดความสูงของคลื่นในทะเลจากท้องคลื่นถึงยอดคลื่น กรณีคลื่นในทะเลมีความสูงประมาณ 1 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 13 นอต เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 3 เมตรไม่ควรออกเรือ กรณีคลื่นในทะเลมีความสูงประมาณ 2 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 18 นอต เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 6 เมตร ไม่ควรออกเรือ กรณีคลื่นในทะเลมีความสูงประมาณ 3 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 24 นอต เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 9 เมตร ไม่ควรออกเรือ และกรณีคลื่นในทะเลมีความสูงประมาณ 4 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 30 นอต เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 12 เมตร ไม่ควรออกเรือ

2.เรือเล็กกว่าขนาดที่แนะนำในข้อ 1 ควรงดออกจากฝั่งหรืองดออกเดินเรือในทะเลบริเวณทะเลอ่าวไทยหรือทะเลอันดามัน เมื่อมีประกาศของกรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อการเดินเรือ

3.เจ้าของ ผู้ครอบครองเรือ หรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ นายเรือและผู้ควบคุมเรือ ต้องระมัดระวังการเดินเรือและติดตามข่าวสารพยากรณ์สภาพอากาศ และคลื่นลมจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศของกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

4.นายเรือและผู้ควบคุมเรือที่นำเรือขนาดเล็กกว่าที่ประกาศนี้ออกจากฝั่ง หรือออกเดินเรือในทะเลโดยฝ่าฝืนประกาศนี้ จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การเดินเรือ เป็นอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายของผู้อื่น เกิดความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินของบุคคลอื่นเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม กรมเจ้าท่า จะพิจารณาสั่งงดไม่ให้ใช้ประกาศนียบัตรหรือใบอนุญาตมีกำหนดไม่เกิน 2 ปี ตามมาตรา 291 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำและทรัพย์สิน นายเรือตามวิชาชีพจะต้องทราบความคงทนทะเล (Seaworthiness) หรือสมรรถนะและความสามารถที่จะเดินเรือได้อย่างปลอดภัยในและสภาพภูมิอากาศ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผู้โดยสาร หรือบุคคลที่อยู่ในเรือ หากประชาชนพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถติดต่อได้ที่ 1199 สายด่วนกรมเจ้าท่า ตลอด 24 ชม.

ที่มา: เดลินิวส์