Admin 25 ต.ค. 2564

กรมประมง "ขยายเวลา" หมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง ถึง 30พ.ย.

กรมประมง ออกประกาศ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564

1

23 ตุลาคม 2564 กรมประมง ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จำนวน 16 เรื่อง คือ

1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และ ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

2. ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำ เพื่อการส่งออก (สอ.4) และการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ

3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก

4. หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

5. ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์

6. ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC

7. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)

8. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)

9. หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร

10. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง

11. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ

12. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ

13. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง

14. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน

15. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ

16. ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย

2

เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลา หรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศนี้แล้ว ให้เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการที่ได้ขยายเวลาหรืออายุดังกล่าว เร่งดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศดังกล่าว

ที่มา: NationTV