Admin 23 ก.ค. 2564

เบรกไทยสร้างเขื่อนรอบ "เขาใหญ่" เสี่ยงถูกถอดจากมรดกโลก

คณะกรรมการมรดกโลกไม่บรรจุ ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เข้าพิจารณามรดกโลก ในภาวะอันตราย เร่งให้ดำเนินการตามมติของปี 2559 พร้อมให้ยุติการสร้างเขื่อนรอบพื้นที่มรดกโลกทั้งหมด รอผลศึกษา SEA ห่วงกระทบคุณค่าสากล และให้ทำรายงานความก้าวหน้าเสนอภายใน 1 ก.พ.65

1

วันนี้ (22 ก.ค.2564) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล คณะกรรมการมรดกโลก ได้พิจารณารายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย 1 แหล่ง คือ แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Liverpool Maritime Mercantile City ของสหราชอาณาจักร และมีมติเห็นชอบให้ถอดแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม Liverpool Maritime Mercantile City ออกจากแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยคะแนนเสียงโหวต 13 ประเทศ ต่อ 5 ประเทศ

"เขาใหญ่" เสี่ยงหลุด-เบรกสร้างเขื่อนเพิ่ม

สำหรับมติเกี่ยวกับกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ที่เป็นมรดกโลกแหล่งที่ 5 ของโลก และเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่า จะถูกนำเสนอเข้าพิจารณาให้เป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตราย แต่ปรากฏว่า ไม่ถูกบรรจุเข้าสู่การประชุมในครั้งนี้ หลังจากคณะผู้แทนไทย สามารถเจรจากับกรรมการประเทศอื่นๆ ได้สำเร็จ

แต่คณะกรรมการมรดกโลก ได้มีมติให้กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีมติให้ไทยดำเนินการใน 6 ประ เด็น คือ

ประเด็นแรก ให้กำหนดนิยามในการบ่งชี้แผนปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่า มีวิธีการตรวจสอบที่เพียงพอ ในการวัดประสิทธิผลในการดำเนินการตามคำแนะนำขอคณะผู้ติดตามตรวจสอบในปี 2559

ประเด็นที่ 2 ให้ดำเนินการติดตามผลอย่างใกล้ชิดว่า การออกกฎหมายใหม่ส่งผลต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของแหล่งอย่างไร และให้แน่ใจว่า มีการใช้มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการบุกรุกพื้นที่แหล่งอย่างผิดกฎหมาย

3.ให้ดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่า มีมาตรการบรรเทาผลกระทบและการติดตามผลกระทบ จากการดำเนินการ ภายหลังการก่อสร้างเขื่อนห้วยโสมง และทางหลวงแผ่นดินสาย 304 เพื่อลดผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล

2

แนะจัดทำรายงานเสนอภายใน 1 ก.พ.2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังยินดีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ยุติการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 และหาทางเลือกอื่นเพื่อความจำเป็นและความเหมาะสม ในการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ และการยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนลำพระยาธาร

"ได้รับรายงานว่า มีการพัฒนาโครงการเขื่อนหลายโครงการในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง จึงขอให้ยกเลิกแผนการก่อสร้างเขื่อน และอ่างเก็บน้ำภายในพื้นที่แหล่งอย่างถาวร เพื่อลดผลกระทบทางลบ ต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก"

3

นอกจากนี้ให้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมถึงแหล่งมรดกโลก เพื่อรายงานแผนการจัดการและแผนการพัฒนาในอนาคต ของพื้นที่ลุ่มน้ำ

สำหรับข้อเสนอโครงการก่อสร้างเขื่อน โดยรอบพื้นที่แหล่งมรดกโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่น อันเป็นสากลของแหล่งมรดกโลก ให้ระงับการดำเนินการ จนกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์จะแล้วเสร็จ และได้รับการตรวจสอบโดยศูนย์มรดกโลก และสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)

"ที่ประชุมให้จัดส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น?เขาใหญ่ และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ภายในวันที่ 1 ก.พ.2565 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณา ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 ในปี 2565"

ไทยพีบีเอสออนไลน์สัมภาษณ์นางรวิวรรณ ภูริเดช เลขาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ระบุว่า ขณะนี้คณะกรรมการมรดกโลก ได้ขอให้ไทยทำตามมติของปี 2559 ซึ่งหนึ่งในข้อเสนอคือการสร้างเขื่อนรอบพื้นที่มรดกโลก ต้องทำการประเมิน SEA ทั้งหมดก่อน หมายความว่าทุกอย่างยังไม่ให้ดำเนินการ จนกว่าจะมีการศึกษาทั้งหมดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

ที่มา: ThaiPBS NEWS