Admin 22 เม.ย. 2564

ทช.ลุยถนนเลียบทะเล “ไทยแลนด์ริเวียร่า” 250 กม. เปิดฟังความเห็นเร่งออกแบบ

ทางหลวงชนบทจัด 10 เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวเพชรบุรีและประจวบฯ ในโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือไทยแลนด์ริเวียร่า ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) กว่า 250 กม. ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว หนุนเพิ่มรายได้ชุมชน

1

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง และขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบแผนการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ ทช.มีแผนที่จะเพิ่มศักยภาพของโครงข่ายสายทางในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นการยกระดับถนนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนในพื้นที่ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นเส้นทางเลี่ยงถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลได้อีกทางหนึ่ง โดยการดำเนินงานนี้อยู่ภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

โดยได้ดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี) โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การสำรวจออกแบบรายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรี ระยะทางไม่น้อยกว่า 250 กิโลเมตร และจัดทำเอกสารประกวดราคา การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเส้นทางดังกล่าวจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่บริเวณอำเภอปราณบุรี ประกอบด้วย 1. แนวเส้นทางหลัก เพื่อเชื่อมต่อแนวเส้นทางการท่องเที่ยว 2. แนวเส้นทางที่แยกออกไปยังแหล่งท่องเที่ยว และ 3. แนวเส้นทางที่แยกออกจากแนวเส้นทางหลักเพื่อให้สามารถเชื่อมกับถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4)

2

ที่ผ่านมา ทช.ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) ไปแล้ว โดยได้เชิญกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แบ่งเป็น จังหวัดเพชรบุรี 6 อำเภอ (หนองหญ้าปล้อง ท่ายาง ชะอำ เขาย้อย บ้านลาด แก่งกระจาน) และในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 อำเภอ (หัวหิน ปราณบุรี) ซึ่งได้อธิบายถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการศึกษา แนวคิดการออกแบบเบื้องต้น ตลอดจนแผนดำเนินการ พร้อมกับเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แนะนำและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

ส่วนการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) จำนวน 10 เวที ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 830 คน เพื่อนำเสนอรายละเอียดของแนวสายทาง รูปแบบ แนวคิดในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งการศึกษาและการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งแนวคิดการออกแบบเบื้องต้นทั้งหมดอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หลังจากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการดำเนินงานของโครงการ และจะจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (กลุ่มย่อย) จำนวน 10 เวที และครั้งที่ 4 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ต่อไป

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์