Admin 25 ส.ค. 2563

รมว.ทส.เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด ร่วมรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่

1

วันนี้ (23 ส.ค.63) นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อรับทราบสถานการณ์และปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ร่วมรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่กว่า 200 คน ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะยังได้เดินทางลงพื้นที่ ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชุมชนชายเลนบ้านเปร็ดใน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง ซึ่งเป็นมรดกผืนป่าตะวันออก มีพื้นที่กว่า 15,000 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับฟังการบรรยายสรุปการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน โดยผู้นำชุมชนในพื้นที่ รวมไปถึงตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บ้านเปร็ดใน อีกด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จังหวัดตราดนับเป็นจังหวัดสำคัญอีกแห่งของภาคตะวันออก ทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านการผลิตสินค้าเกษตร ปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องขยะ น้ำเสีย ปัญหาหมอกควันจากไฟป่า รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง หรือแม้แต่ปัญหาสัตว์ป่า ทั้งช้างป่าออกรบกวนประชาชนนอกพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์รอยต่อ 5 จังหวัด รวมทั้งปัญหาลิงป่า ที่บางพื้นที่พบว่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเช่นกัน

นอกจากนี้ยังพบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออก หากเป็นไปได้ภาครัฐอยากจะดำเนินการให้พร้อมกัน เนื่องจากทุกปัญหามีความสำคัญ และต้องการการแก้ไขทั้งสิ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ต่างมีผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชน

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์