Admin 27 พ.ค. 2563

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศห้ามจับปลาน้ำจืดในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เริ่ม 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563

_111700826_92586209_3059147087487760_3246095759300362240_n

นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ.2563 โดยขอให้งดจับสัตว์น้ำในระยะเวลาฤดูวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตามประกาศกรมประมง เพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืด

โดยยกเว้นทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำการประมงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำวัยอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยงซึ่งจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมงก่อน รวมทั้งยกเว้นเครื่องมือประมงบางประเภท

สำหรับเครื่องมือยกเว้นให้ทำการประมงได้ตามประกาศฉบับนี้ ได้แก่ (1) เบ็ดทุกชนิด เว้นแต่เบ็ดราว (2) ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร แต่ห้ามประดาหน้าพร้อมกันสามเครื่องมือ (3) ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปงและโทง

หากฝ่าฝืน บทลงโทษตามมาตรา 138 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 56 หรือมาตรา 70 ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า สามารถแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ กรณีพบผู้กระทำผิดดังกล่าวข้างต้นสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์หมายเลขโทรศัพท์ 0 -5544 - 4223 หรือที่หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5540 - 2094 และสำนักงานประมงอำเภอหรือที่ว่าการอำเภอ รวมถึงสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์