Admin 17 เม.ย. 2563

ทช.ชวนสนับสนุนอาหารทะเล จากชาวเลบ้านราไวย์ พร้อมชูแนวคิด "อาหารทะเลแลกข้าวสาร"

_111700826_92586209_3059147087487760_3246095759300362240_n

(16 เม.ย.63) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) เข้าพบกลุ่มชาวเลบ้านราไวย์ ม.2 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่ง จ.ภูเก็ตที่ 1908/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง "ปิดสถานที่และกำหนดมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต" พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์คุ้มครองและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้แทนชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ว่า ตามที่ได้รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคจากภาครัฐ เพื่อบรรเทาความขาดแคลนเบื้องต้น เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการครองชีพ กลุ่มชาวเลบ้านราไวย์ซึ่งมีอาชีพประมงเพียงด้านเดียวไม่มีอาชีพเสริม ขณะนี้ประสบปัญหาขายปลาไม่ได้ เกิดการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้รับคำแนะนำจากหลายภาคส่วน มูลนิธิชุมชนไทย , ตัวแทนชาวนายโสธร และพันธมิตร ให้นำปลาที่จับได้มาแปรรูปเป็นปลาเค็มตากแห้งก่อให้เกิดแนวคิด "อาหารทะเลแลกข้าวสาร"

5 (1)

จึงได้ร่วมมือช่วยกันทำปลาเค็มตากแห้งเพื่อส่งไปแลกกับข้าวสาร โดยในงวดแรกตั้งเป้าหมายการผลิต 3,000 กก. นำไปจัดส่งให้กับเครือข่ายชาวนายโสธร 1,500 กก. และกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ 1,500 กก. โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปลาเค็มตากแห้ง 1 กก. แลกเปลี่ยนข้าวสาร 4 กก. เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนของสังคมไทยให้เข้มแข็ง และกำลังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)" อย่างหนึ่งของชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ต่อไป

ในการนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จึงได้ประสานกับผู้แทนกลุ่มชาวเลบ้านราไวย์ นำข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ขยายโอกาสในการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางเว็บไซต์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) อีกทางหนึ่ง

ที่มา: สวพ.FM91