Admin 26 มี.ค. 2563

ภูเก็ตประกาศ"เคอร์ฟิว"ห้ามออกจากที่พักตั้งแต่ 17.00-24.00 น.วันนี้

5 (1)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกประกาศฉบับที่ 2/2563 เรื่อง ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวในการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกสถานที่พำนัก

โดยหนังสือระบุว่า "สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) เป็นการระบาดใหญ่และให้ทุกประเทศเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สูงขึ้น

แต่ปัจจุบันยังคงพบการระบาดมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น อันส่งผลกระทบ ต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับมาตรการเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อควบคุมไม่ให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง ตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 และมาตราการเข้มงวดอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่พื้นที่ และมาตรการการยับยั้งการระบาดภายในพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศกำหนดให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 3 ฉบับ เป็นลำดับอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น

750x422_848473_1569329839 เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22, 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553 จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโด อาคารชุด สถานที่พัก หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้ได้ใช้ชีวิตประจำวันโดยปกติ โดยมิให้ออกนอกบริเวณเขตพื้นที่สถานที่พำนักนั้นไปยังสถานที่อื่นใด ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 25 มีนาคม 2563 นี้"

ที่มา: แนวหน้า