Admin 25 มี.ค. 2563

ชาวบ้านโหวต"ปิดเกาะล้าน"ป้องกันโควิด-19 พร้อมตั้งทีมอาสาเฝ้าระวัง

เจ็บแต่จบ! ชาวบ้านยกมือโหวตปิดเกาะล้าน ป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 พร้อมตั้งทีมอาสาCOVID-19ชุมชนเกาะล้านเฝ้าระวัง

5

จากความหวาดวิตกในทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังกลายเป็นวิกฤตโลก เนื่องด้วยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น โดยหลากหลายจังหวัดต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ ชิด ตลอดจนออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคกันอย่างเข้มข้นอยู่ในขณะนี้นั้น

ล่าสุดวันนี้ (24 มีนาคม 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดประชาคมชุมชนเกาะล้านขึ้นที่บริเวณวัดใหม่สำราญ หรือวัดเกาะล้าน โดยมีชาวบ้าน ผู้ประกอบการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จากการร่วมหารือดังกล่าวในที่ประชุมได้มีการขอมติการออกเสียงว่าจะสนับสนุนหรือไม่ต่อประเด็นการปิดพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะล้าน เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองบนเกาะรวม 2 จุด คือ บริเวณท่าหน้าบ้าน และหาดตาแหวน รวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดบนเกาะอย่างใกล้ชิด โดยผลการออกเสียงพบว่าชาวบ้านเกาะล้านส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยให้มีการ "ปิดเกาะล้าน" จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลง ถึงแม้จะต้องได้รับผลกระทบแต่จำเป็นต้องร่วมมือกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้

และด้วยปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยโควิด-19 อยู่บนพื้นที่เกาะล้านแต่อย่างใด ในที่ประชุมจึงมีการจัดตั้งกรรมการดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นทีมอาสา COVID-19 ชุมชนเกาะล้าน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในเขตบ้านเกาะล้าน ตลอดจนจัดทำฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา รวม ถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวบ้าน และหามาตรการในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ดูแลพื้นที่เกาะล้านให้อยู่ในภาวะปลอดภัยสูงสุดด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม หลังจากได้มติดังกล่าวจากชาวเกาะแล้วจะได้รายงานไปให้ทางเมืองพัทยารับทราบ ก่อนเสนอต่อไปยังคณะกรรมการจังหวัดชลบุรีพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ก่อนสรุปผลการดำเนินการที่ชัดเจนก่อนเป็นประกาศให้ทราบต่อสาธารณชนต่อไป

ที่มา: แนวหน้า