Admin 4 ต.ค. 2562

แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนหนุนแหล่งท่องเที่ยว

cjdaaa9ggf6gi8g85bb6b

พลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนว่า เนื่องจากชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประสบปัญหาพื้นที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะเข้ามาในที่ดินทำกินของประชาชน จึงได้มีการดำเนินโครงการ “ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยมีแผนการดำเนินการแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน ประกอบด้วย

aegi76cb955dah8bga886

1.ฟื้นฟูป่าชายเลน จำนวน 3,000 ไร่ เน้นความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

2.จัดทำพื้นที่ปลูกป่า จากชายฝั่งออกไปสู่ทะเล โดยการปักไม้ไผ่กันคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 4 ชั้น ชั้นละ 282,000 ลำ

3.จัดหาพันธุ์กล้าไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ต้นโกงกาง แสม ด้วยการเพาะพันธุ์เพิ่มและจัดซื้อจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาปลูกให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง

4.สร้างภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิมที่มีความสมดุลของระบบนิเวศและให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานครต่อไป

ที่มา: คมชัดลึก