Admin 16 พ.ค. 2562

เผยภาพ “จะนะ” เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ตั้งเป็นศูนย์กลางภาคใต้ตอนล่าง

562000004816801

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.ส่งคลิปรายละเอียดพื้นที่ "จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางโครงการรวมในพื้นที่เดียวกัน ทั้งท่าเรือน้ำลึก 6 ท่า ส่วนโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า ส่วนที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม หวังสร้าง อ.จะนะ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้ตอนล่าง

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีมติเมื่อวันที่ 7 พ.ค. ให้ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ซึ่งเป็นการขยายผลจากโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อำเภอของ จ.สงขลา คือ อ.จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย และให้ อ.จะนะ ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง ที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านนั้น

562000004816802

ในสาระสำคัญของเรื่อง กำหนดกรอบแผนงานโครงการของภาคเอกชน ระหว่างปี 2562-2566 จำนวน 5 แผนงานโครงการ คือ

(1) การพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2

(2) การวางแผนและลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า [พลังงานไฟฟ้าทางเลือก (Energy Complex)]

(3) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

(4) การบริหารจัดการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม และ

(5) การจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (15 พ.ค.) ศอ.บต.ได้ทำคลิปวิดีโอแสดงรายละเอียดของโครงการส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 นั้น จะมีท่าเรือยื่นออกไปในทะเลทั้งสิ้น 3 ท่า แต่ละท่ารับเรือกินน้ำลึกได้ 13 เมตร (รูปที่ 1) ถัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ อู่ซ่อมบำรุงและต่อเรือ และท่าเรือน้ำมันและเชื้อแพลิงแอลเอ็นจี (รูปที่ 2) ด้านหลังเป็นพื้นที่หลังท่าและโลจิสติกส์ (รูปที่ 3) ถัดเข้าไปในด้านในเป็นนิคมอุตสาหกรรมจะนะ กินพื้นที่จำนวนมาก รองรับอุตสาหกรรม 3 ด้าน คือ

(1) อุตสาหกรรมเกษตร เช่น อาหารฮาลาล ยางพารา น้ำมันปาล์ม

(2) อุตสาหกรรมหนัก มีการผลิตหัวรถจักร ตู้รถไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ

(3) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

562000004816803

พื้นที่ถัดมาด้านข้างนิคมอุตสาหกรรมเป็นโรงไฟฟ้า ทั้งพลังงานขยะ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และก๊าซธรรมชาติ และพื้นที่สุดท้าย คือ พื้นที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม โดยจะสร้างเป็นตึกสูงจำนวนมาก และบ้านเดี่ยวจำนวนหนึ่ง

ที่มา:MGR ONLINE