Admin 2 พ.ค. 2562

ถนนรอบเกาะช้าง สำรวจผลกระทบอีกรอบ ท้องถิ่น,ท่องเที่ยวฯจี้เร่งทำให้เสร็จ

สำรวจผลกระทบอีกรอบ ถนนรอบเกาะช้าง ท้องถิ่น,ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจี้เร่งสร้างให้เสร็จ

3-1

นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เปิดเผยว่า การประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในการก่อสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะช้าง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางตามในการดำเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวงชนบท และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า

“ให้หาแนวทางที่เป็นไปได้ โดยมีหลักการให้ประชาชนได้รับความสะดวกที่สุด ลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด โดยอาจพิจารณาเส้นทางที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เคยใช้ลาดตระเวนและเป็นทางจักรยาน”

3-3

เบื้องต้นที่ประชุมได้เห็นชอบ เส้นทางตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้นำเสนอ แต่ต้องมีการตั้งงบประมาณเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้งหนึ่ง(EIA)  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ทางหลวงชนบทจังหวัดตราด เป็นหน่วยงานดำเนินการ

ทางด้าน ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ให้ข้อมูลว่า จากการประชาคมประชาชนในหมู่ 1 และหมู่ 2 ต่างเห็นชอบในการก่อสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะ ด้วยเห็นว่า จะทำให้การเดินทางในยามฉุกเฉินมีความสะดวกขึ้น

ในขณะที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างถนนเชื่อมรอบเกาะช้าง ซึ่งนอกจากจะทำให้การสัญจรในเกาะช้างสะดวกขึ้นแล้ว ยังจะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจมาท่องเที่ยวที่เกาะช้างมากขึ้น และอยากให้ถนนดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็ว

ที่มา:77ข่าวเด็ด