Admin 2 เม.ย. 2562

ตรังประกาศปิดอ่าวในฤดูปลาวางไข่ เวลา 3 เดือน

ประมงจังหวัดตรัง เตือนชาวประมงให้ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน ของทุกปี (ปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามัน) หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5พันบาท ถึง 30 ล้านบาท

3-1

วันที่ 1 เม.ย.62 ประมงจังหวัดตรัง เตือนเรือประมงที่ออกทำประมงในพื้นที่ทะเลอันดามัน ให้ปฏิบัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2562 (ปิดอ่าวฝั่งทะเลอันดามัน) ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.ของทุกปี เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้สัตว์น้ำได้แพร่ขยายพันธุ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำ ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและรักษาระบบนิเวศไว้ให้ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ให้รู้จักการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

โดยกำหนดให้มีการปิดพื้นที่บางส่วนเท่านั้น ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยกำหนดห้วงระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.ของทุกปี รวมเนื้อที่ประมาณ 4,696 ล้านไร่ ห้ามทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงบางชนิด เช่น อวนล้อมจับ อวนลาก อวนติดตาช่องตาเล็กกว่า 4.7 เซนติเมตร

ส่วนขนาดเครื่องมือประมงเพื่อการยังชีพและเครื่องมือประมงประสิทธิภาพต่ำ ยังคงสามารถทำการประมงได้ เช่น อวนลากแผ่นตะเฆ่ ความยาวไม่เกิน 14 เมตร ทำได้ในเวลากลางคืน และนอกเขตทะเลชายฝั่ง อวนล้อมจับปลากะตักเวลากลางวัน และเครื่องมือประมงพื้นบ้านประเภทต่างๆ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับชาวประมงน้อยที่สุดในการประกอบอาชีพ จึงขอให้พี่น้องชาวประมงให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังการทำประมง ผู้ใดกระทำผิด ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ที่ได้รับการยกเว้นนั้นสามารถทำประมงห่างจากฝั่งประมาณ 3 ไมล์ทะเล ขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ที่มา:เนชั่น