Admin 2 เม.ย. 2562

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุกจัดกิจกรรมเกาะพีพี สร้างความเชื่อมั่น-ทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว

2-1

นายธนากร จงก้องเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดกิจกรรมให้ข้อมูลเตือนภัยด้านการท่องเที่ยวและคำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวรวมถึงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ ตำรวจ สภ.เกาะพีพี เข้าร่วมได้รับความสนใจจากนักท่องเป็นอย่างมาก

สำหรับ "การท่องเที่ยว" เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 38.28 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 7.54 โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว และญี่ปุ่น ในปี 2561 ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้รวมกว่า 3.08 ล้านล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.04 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.13 ของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

โดยประเทศที่สร้างรายได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังสร้างการจ้างงานกว่า 4.38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.59 ของการจ้างงานของประเทศ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้ภาครัฐต้องให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 17 ศูนย์ และศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อีกจำนวน 61 ศูนย์ มีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 260 คนในปี 2562 โครงการฯได้ยึดหลักแนวคิด "Your Safety is our Priority ท่านปลอดภัย เราหายห่วง" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย

นอกจากนี้กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ยังได้จัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์โดยมีเนื้อหาข้อมูลการเตือนภัย ด้านการท่องเที่ยว การให้คำแนะนำในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยว ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยว และการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยจัดทำเป็น 3 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาไทย อังกฤษ และจีน และจะทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านจอแสดงภาพ LED ภายในท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง พร้อมทั้งจัดทำคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หรือ "Do' s & Don' ts" ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ? ไทย และภาษาอังกฤษ ? จีนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย หากนักท่องเที่ยวต้องการร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ Call Center (สุวรรณภูมิ) (66) 2134 4077 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

ที่มา:แนวหน้า