Admin 18 มี.ค. 2562

วาง "ปะการังเทียม" จากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า สร้างบ้านปลา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เร่งฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล จัดกิจกรรมวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าแรงสูง เพื่อสร้างบ้านปลาในท้องทะเล 2-1

วันที่ 15 มี.ค. 62 ที่สะพานสราญวิถี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางลงเรือไปเป็นประธานใน กิจกรรมโครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า

โดยมี นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์ นายสมพงษ์ ทวีสุขเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ปฏิบัติการ เขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในนามผู้แทน กฟผ. นายวรรณ ชาตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่ กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงร่วมประชุมประสานงานร่วมกับคณะกรรมการจังหวัด เพื่อชี้แจงถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และส่วนราชการให้เกิดข้อสรุปที่ตรงกับความต้องการและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับชุมชน

2-2

นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล โดยการจัดวางปะการังเทียมด้วยลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า ของ กฟผ.นั้น ทาง กฟผ.ได้มีภารกิจในการจัดหา ผลิต และส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย โดยผ่านทางสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะมีลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสู่ประชาชน และเมื่อลูกถ้วยดังกล่าวหมดอายุการใช้งานแล้ว กฟผ.ได้พิจารณาเห็นว่า น่าจะนำมาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและชุมชน จึงเห็นสมควรและมีความเหมาะสมกับโครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล

ที่มา:ข่าวเนชั่น