Admin 7 มี.ค. 2562

ระยองซ้อมแผนฉุกเฉิน!! แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศบาลตำบลบ้านฉาง นำหน่วยงานท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบ้านฉาง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านฉาง ปภ.จังหวัดระยอง  เจ้าหน้าที่ทหารจากฐานทัพเรือสัตหีบ มูลนิธิองค์กรการกุศล นักเรียนนักศึกษาในเขต ตำบลบ้านฉาง และชาวบ้านหมู่ที่ 1 2 3 4 6 และ 7 จำนวนกว่า 1000 กว่าคน ซักซ้อมแผนโดยจำลองเหตุการณ์สารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมรั่วไหลจนส่งผลกระทบกับประชาชน ตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งศูนย์สั่งการขึ้นภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉางประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ระดับ 1 จนถึงการอพยพประชาชนออกนอก รัศมี และมีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งนำมา คัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่ปลอดภัยตามลำดับ 3-1

ต่อมาหลังจากฝึกแผนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง จึงได้กล่าวเปิดงานวันความปลอดภัยขึ้น โดยกล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลบ้านฉางได้จัดทำโครงการฯเพื่อเป็นการเสริมสร้าง ศักยภาพ ของชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการร่วมบูรณาการ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเครือข่ายรวมทั้งหมู่บ้านชุมชนและพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้ชุมชนตลอดจนชาวบ้านที่ตั้งข่ายอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย มีความรู้ความเข้าใจ และตะหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการภัยพิบัติ การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนภัย มีการจัดทำแผนในการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยระดับหมู่บ้านชุมชนการฝึกซ้อมแผน รวมทั้งการ อพยบ ประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่มีศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชน นำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันอย่างยังยืนตามลำดับ

3-2

ด้านนายสุชิน พูลหิรัญนายกเทศบาลตำบลบ้านฉางเปิดเผยว่าจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน ภัยพิบัติต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และเกิดขึ้นจาก กระกระทำของมนุษย์  ได้รับความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น เพิ่มความรุนแรงตามลำดับ ดังนั้นการรับมือกับภัยพิบัติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับหมู่บ้าน ชุมชนจึงเป็นความจำเป็นที่จะส่งเสริมศักยภาพทุกระดับทั้ง ในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถป้องกันและช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำแผนป้องกันฯ ในครั้งนี้จะเป็นแนว ทางดำเนินการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ทั้งก่อนเกิด เหตุการณ์ ปฏิบัติ ในสภาวะฉุกเฉินขณะเกิดเหตุ การให้การช่วยเหลือ การพื้นฟู บูรณะไปในทิศทางเดียวกัน

ที่มา:77ข่าวเด็ด