Admin 25 ก.พ. 2566

GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียมตรวจสอบคราบน้ำมันกระจายกลางอ่าว จ.ระยอง วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566

Oilspill_S1_20230225_0609 oilspill_rayong_20230225-001-001 oilspill_rayong_20230225-002-002

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่