Admin 1 ก.พ. 2565

GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียมตรวจสอบการกระจายตัวของคราบน้ำมันกลางอ่าวมาบตาพุด จ.ระยอง วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

oilspill_rayong_20220201-1 oilspill_rayong_20220201-2 oilspill_20220201_V1

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่