Admin 1 ก.พ. 2565

GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียมตรวจสอบการกระจายตัวของคราบน้ำมันกลางอ่าวมาบตาพุด จ.ระยอง วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565

oilspill_rayong_20220130-1 oilspill_rayong_20220130-2 Oilspill_RS2_20220130_1839_latest

ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่