Admin 9 มี.ค. 2562

ผลการวิเคราะห์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 9 มี.ค. 62

จากการตรวจพบการเกิดน้ำทะเลปลี่ยนสี ณ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562 สทอภ. ได้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ Sensor MODIS วันที่ 8 มี.ค. 2562 วิเคราะห์ค่าคลอโรฟิลล์ในน้ำทะเลเพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์กลับเข้าสู่ในสภาวะปกติแล้ว แสดงบนแผนที่ดังนี้

Chl_Modis_20190309_